FANDOM


(การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย

ธรรมข้ออื่นๆที่คล้ายๆกันEdit

ธรรมที่ได้รับการยกย่อง คล้ายๆกับโยนิโสมนสิการ ได้แก่ อัปปมาทะ(ความไม่ประมาท),วิริยารัมภะ(การปรารภความเพียร),อัปปิจฉตา(ความมักน้อย),สันตุฏฐี(ความสันโดษ),สัมปชัญญะ(ความรู้ตัว),กุสลธัมมานุโยค(การหมั่นประกอบกุศลธรรม),สีลสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งศีล),ฉันทสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ),อัตตสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งตนคือมีจิตใจซึ่งพัฒนาเต็มที่แล้ว),ทิฏฐิสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งทิฐิ) และอัปปมาทสัมปทา(ความถึงพร้อมแห่งอัปปมาทะ)

ประโยชน์Edit

ขั้นต่ำคือละวิจิกิจฉาได้บรรลุอริยบุคคลระดับเสขบุคคล คือ โสดาบัน ได้

อ้างอิงEdit