FANDOM


1.บุคคลาธิษฐานเทศนา คือ เทศนามีบุคคลเป็นที่ตั้ง,เทศนาอ้างคน,แสดงโดยยกคนขึ้นอ้าง,ยกคนเป็นหลักฐานในการอธิบาย

  • 2.ธรรมาธิษฐานเทศนา คือ เทศนามีธรรมเป็นที่ตั้ง,เทศนาอ้างธรรม,แสดงโดยยกหลักหรือตัวสภาวะขึ้นอ้าง

อ้างอิงEdit

พระพรหมคุณาภรณ์,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม