FANDOM


เป็น เว็บบอร์ดของ พุทธะธรรมและเตือนภัยพิบัติ หน้าแรก

  • แยกออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2552
  • เป็นเว็บบอร์ดรวบรมคำสอนและความรู้ด้านต่างๆไว้ โดยมีผู้ทรงความรู้ให้คำปรึกษาชี้นำและเขียนคอลัมน์ เช่น อ.เนติวิทย์ ที่แสดงความเห็นด้านการเมือง และการศาสนาในมุมมองของท่าน มีเรื่องราวการประสบพบเจอที่เมืองจีน ของ อ.ศิน การประสบเรื่องราวพิเศษของ อ.เรศเวศ และหลายๆท่าน
  • มีบอร์ดการเตือนภัย โดยโหรหน้าด่าน โหรเมืองนคร และหลายๆโหร ทั้งบอร์ดการทำนายจากคัมภีร์ จากบุคคลต่างๆทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียง
  • บอร์ดพุทธศาสนาเช่น อภิญญา-สมาธิในพุทธศาสนา คำสอนครูบาอาจารย์ต่างๆ พระไตรปิฎกเถรวาท พระไตรปิฎกมหายาน บุคคลสำคัญของทั้งเถรวาทและมหายาน
  • บอร์ดโพธิสัตว์ สำหรับผู้บำเพ็ญพุทธภูมิให้มีความเพียรและเข้าใจเรื่องพุทธภูมิมากขึ้น
  • ภายหลังมีบอร์ดพิเศษคือ บอร์ดดวงจีน โดยให้สมาชิกดูฟรี โดยซินแสเล้ง บอร์ดดูชื่อ เช็คชะตา โดยหมอแฟรงค์
  • ในเว็บมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อหวังว่าจะเผยแพร่พุทธศาสนาให้ครอบคลุมทุกด้าน