FANDOM


นิชิเรน

คือ พุทธศาสนานิกายนึง ก่อตั้งโดย พระนิชิเรนไดโชนิน หรือ พระนิชิเรนโชนิน ตามชื่อผู้ศาสดาก่อตั้ง

นับถือ ไดโงะฮนซน เป็นสิ่งสักการะบูชาสูงสุด

  • โดยถือหลักการว่า จะบรรลุพุทธภาวะด้วยการภาวนาว่า นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว หรือเรียกว่าไดโมขุ
  • ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า10ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะที่มีนับถือมากคือ นิชิเรนโชชู เป็นนิกายเดิม

และสมาคมสร้างคุณค่า หรือ โซคา งักไก ที่ถูกคว่ำบาตรออกจากนิกายนิชิเรนโชชู แต่มีสมาชิกมากกว่า12ล้านคนในขณะนี้