FANDOM


พุทธศาสนานิกายเซน พุทธศาสนานิกายเซน อยู่ในพุทธศาสนามหายาน ก่อตั้งโดย พระโพธิธรรม(พ.ศ.983-พ.ศ.1076) และเป็นพุทธศาสนานิกายเซนที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยของสังฆปริณายกองค์ที่6ของนิกาย คือ เว่ยหลาง(พ.ศ.1181-พ.ศ.1256)โดยนิกายนี้จะมีสังฆปริณายกสืบกันมาตามสมัยเรื่อยๆ ในยุคหลังสังฆปริณายกของนิกายเซนได้หมดไปแต่ก็ยังมี อาจารย์เซน สอนนิกายเซนอยู่แพร่หลาย ซึ่งนิกายเซนส่งผลต่อประเทศญี่ปุ่น ในด้านวัฒนธรรมอาทิ การชงชา ซามูไร

--คำสอนของนิกายเซน--

  • หลักคำสอนของนิกายเซน เป็นการให้ตระหนักขบคิดปริศนาธรรมหรือที่เรียกกันว่า โกอาน เมื่อขบคิดแล้วจะเกิดปัญญาทำลายกิเลสดักดานในจิต และนิกายเซนยังมีคำสอนที่ประหลาดไม่เหมือนอื่นคือ การใช้กำลัง การตบหัว ฟาดด้วยไม้ ซึ่งเป็นการทำให้ตระหนักบรรลุธรรมได้

-นิกายเซนในเมืองไทย-

  • ผู้บุกเบิกนิกายเซนในประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ด้วยการนำภาพปริศนาธรรมของเซนมาใช้ในการขยายความต่างๆและมาสอนเรื่องสุญญตา ทำให้คนไทยรับรู้เรื่องราวนิกายเซนในประเทศดีขึ้น ปัจจุบันวัดจีนส่วนใหญ่ก็นิกายเซน แต่คำสอนของนิกายเซน กลับมีไม่มาก เนื่องจากยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยพอสมควรนัก แต่ก็มีผู้สนใจศึกษาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน