FANDOM


ธรรมมีอุปการะมาก คือ ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทำความดีทุกอย่าง ได้แก่

  • 1.สติ คือ ความระลึกได้ นึกได้ สำนึกอยู่ไม่เผลอ
  • 2.สัมปชัญญะ คือ ความรู้ชัด รู้ชัดสิ่งที่นึกได้ ตระหนัก เข้าใจชัดตามความเป็นจริง

อ้างอิงEdit

พระพรหมคุณาภรณ์,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,2551