FANDOM


ธรรมคุ้มครองโลก คือ ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย อันมี2ประการ ได้แก่

  • 1.หิริ คือ ความละอายต่อบาป,ละอายใจต่อการทำบาป
  • 2.โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป,เกรงกลัวต่อความชั่ว