FANDOM


ทาน คือ การให้ การเสียสละ การบริจาค ทาน2 ประกอบด้วย

  • 1.อามิสทาน คือ การให้สิ่งของ
  • 2.ธรรมทาน คือ การให้ธรรม การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนธรรม
  • ใน2 อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ อามิสทานช่วยค้ำจุนชีวิต ทำให้เขามีที่พึ่งอาศัย แต่ธรรมทานช่วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองต่อไป เมื่อให้อามิสทาน พึงให้ธรรมทานด้วย

อ้างอิงEdit

พระพรหมคุณาภรณ์,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,2551