FANDOM


หมายถึง ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนา

  • 1.กิเลสกาม หมายถึง กิเลสที่ทำให้ใคร่ ความอยากที่เป็นตัวกิเลส
  • 2.วัตถุกาม หมายถึง วัตถุอันน่าใคร่ สิ่งที่น่าปรารถนา สิ่งที่อยากได้

อ้างอิงEdit