FANDOM


หมายถึง ส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนา,ส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกาม

  • 1.รูปะ หรือ เสียง
  • 2.สัททะ หรือ เสียง
  • 3.คันธะ หรือ กลิ่น
  • 4.รสะ หรือ รส
  • 5.โผฏฐัพพะ หรือ สัมผัสทางกาย
  • ห้าอย่างนี้ เฉพาะส่วนที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจเรียกว่า กามคุณ

อ้างอิงEdit